Een schriftelijk akkoord over de feitelijke scheiding.Je wil (nog) geen echtscheiding maar wel een tijdje uit elkaar.

In een vorig artikel bespraken we de feitelijke scheiding zonder een schriftelijk akkoord.
Een mondeling akkoord heeft echter ook zijn nadelen : je kunt inderdaad moeilijk iets bewijzen in geval de andere partij de overeenkomst niet nakomt ander voorbeeld: zolang je gehuwd zijt, zijt je volledig afhankelijk van de goede wil van je echtgenoot voor het betalen van enig onderhoudsgeld voor jezelf en de kinderen: soms kan een derde ( bijvoorbeeld de nieuwe vriendin van je echtgenoot invloed op hem uitoefenen…).

Het is daarom dat het telkens geraadzamer is een schriftelijk akkoord te maken.
Een schriftelijk akkoord wanneer je tijdelijk uit elkaar gaat noemt men een ”erepact“.

De waarde van zo’ n erepact is relatief. In principe kun je er allebei op elk ogenblik op terugkomen en kun je je echtgenoot moeilijk of niet dwingen via het gerecht het te blijven naleven als hij daarmee wil stoppen. Wel kan de rechtbank dit erepact als een vertrekbasis beschouwen maar daarbij beslist de rechter altijd zelf. Laten we een keer nagaan wat je in zo’ n erepact allemaal kan voorzien.

1. Aparte woonst.
——————–

Je geeft je echtgenoot de toestemming om het huis te verlaten, je belooft dat je hem niet zult laten betrappen op overspel en dat je geen echtscheiding zult beginnen.

Dit zijn in principe waardeloze clausules die je echtgenoot niet kan afdwingen.
Je kunt er dus elk moment straffeloos op terugkomen.

2. De kinderen
—————-

Wel geldig en afdwingbaar ( voor het verleden ) is een schriftelijke afspraak over onderhoudsgeld, over verblijfsregeling en omgangsrecht en dit voor de ouder, die zich verbond. De rechter, die later over dezelfde punten uitspraak moet doen, is niet verplicht de afgesproken overeenkomst te bekrachtigen. De rechtbank zal er echter ongetwijfeld rekening mede houden, vooral als de overeenkomst reeds uitgevoerd werdAls je bijvoorbeeld onderhoudsgeld ontvangt is het nuttig dit te kunnen bewijzen,  laat het daarom overschrijven op uw rekening, zodat je bij betwisting steeds een bewijs achter de hand hebt.

Een goede raad: wees echter voorzichtig met het vastleggen van een experimentele tweeverblijsregeling van bvb. week/week (de kinderen 1 week bij de vader, 1 week bij de moeder). Wil je daar nadien op terugkomen dan riskeer je dat de rechter, minstens voorlopig, de tweeverblijfsregeling; die door je echtgenoot nog steeds gewild wordt, oplegt. Dus voorzichtigheid aangeraden !

3. De verdeling van de gemeenschappelijke goederen.
————————————————————

Geldig zijn de afspraken over een voorlopige verdeling van die goederen, die je allbei nodig hebt om een zelfstandig leven te kunnen uitbouwen. Zijn waardeloos : de beloften van je echtgenoot dat hij je, na de echtscheiding, een onroerend goed ( de echtelijke woning, een stuk grond) zal schenken. De wet verbiedt elke vorm van vereffening en verdeling van de huwelijksgemeenschap voor de echtscheiding.

Algemene opmerking: een wijziging van je huwelijkscontract is geen oplossing.

Sommigen vragen zich af of de wijziging van hun huwelijkscontract geen oplossing zou zijn om de vervelende gevolgen van getrouwd zijn te vermijden.
Zoals bijvoorbeeld het risico:
– Mee te moeten betalen voor de schade, die je echtgenoot zou veroorzaken door een ongeval in dronken toestand.
– Dat de gezinswoning zou verkocht worden wegens gemeenschappelijke schulden.
– Van een dreigend faillissement van de zaak van de echtgenoot met als mogelijk gevolg de verkoop van de gezinswoning en de huisraad.

Het antwoord daarop is het volgende. Een huwelijkscontract van scheiding van goederen zou op het eerste gezicht een oplossing kunnen bieden. Meestal is het dan echter al te laat : alle schulden die werden aangegaan voor de wijziging van het huwelijkscontract blijven gemeenschappelijk.

De wijziging van het huwelijkscontract heeft nooit een terugwerkende kracht tegenover de schuldeisers. Verder is het zo dat de rechtbank niet geneigd is om soepel te zijn bij de homologatie van de wijziging van het huwelijkscontract aangevraagd door de feitelijk gescheiden echtgenoten. Een wijziging van huwelijkscontract mag immers geen verdoken manier zijn om een feitelijke scheiding te ‘organiseren’ !

Geen akkoord over de feitelijke scheiding: dringende en voorlopige maatregelen bij de Vrederechter.

Inleiding
_______

Wanneer je huwelijk niet goed loopt, word je door je omgeving meestal voor de keuze geplaatst : echtscheiding of aanvaarding der problemen.

Een tussenvorm i : een tijd uit elkaar om af te koelen, om na te denken en uiteindelijk te beslissen over echtscheiding of een nieuwe start samen.

Voor zulke feitelijke tijdelijke scheiding kun je aan de Vrederechter van je woonplaats ‘ dringende en voorlopige maatregelen ‘ vragen, die de situatie intussen regelen. Deze maatregelen zijn geen voorberediding op een echtscheiding : je blijft immers gehuwd, maar je mag wel een tijdje uit mekaar gaan wonen. In het eerste hoofdstuk zullen we uiteenzetten wat ‘dringende en voorlopige maatregelen ‘ zijn; later gaan we verder in op de maatregelen die de Vrederechters meestal uitspreken over de aparte woonst, de kinderen, de goederen en de gelden.

1. De Procedure voor de Vrederechter
____________________________

A. De Procedure zelf.

Sommige Vredgerechten beschikken over typeformulieren die je zelf kunt invullen en die gelden als een ” verzoekschrift ” tot het bekomen van dringende en voorlopige maatregelen. Indien de procedure bij de Vrederechter belangrijk is en er veel op het spel staat, aarzel dan niet U tot een advocaat te wenden. De advocaat stelt dan een verzoekschrift op waarin alle maatregelen, die je vraagt, opgesomd zijn. Hij zorgt voor een recent bewijs van woonst van je echtgenoot, te bekomen bij de dienst bevolking, voegt dit bij het verzoekschrift en legt dit neder ter griffie van het Vredegerecht. De Vrederechter stelt vervolgens de datum vast waarop beide echtgenoten voor hem zullen moeten verschijnen; meestal is dit een twee tot drie weken na het nederleggen van het verzoekschrift.

Op de vastgestelde zitting moeten beide echtgenoten aanwezig zijn. Ze gaan ( met hun advocaten ) binnen in de ‘ raadkamer ‘ ; meestal is dit het bureau van de Vrederechter zelf. Hierbij is geen publiek toegelaten ; het is immers geen openbare zitting. De Vrederechter ondervraagt de echtgenoot en poogt te verzoenen of minstens tot een minnelijke regeling te komen. De Vredrechter geeft dan uitspraak op korte termijn, vaak binnen een week. Deze uitspraak is uitvoerbaar, ook al tekent één der partijen beroep aan. Mogelijk zal de Vrederechter een maatschappelijk asistent of psycholoog aanduiden om de situatie van de kinderen na te gaan.

Beroep kan je aantekenen binnen de 30 dagen na de verzending van het vonnis door de griffie.

B. De Voorwaarden : Dringend en Voorlopig.

Wat is dringend ?
De maatregelen, die je vraagt, moeten dringend zijn, niet de situatie, die moet geregeld worden ; dit laatste mag een oude oorsprong hebben.
Als je vraag niet dringend is, kan de Vredrechter je afwimpelen.

We geven twee voorbeelden :
1. Je woont al jaren apart, en plots daagt je echtgenoot je voor de Vrederechter om de afgifte van zijn persoonlijke spullen te vragen. Zo’n vraag is niet dringend en de Vrederechter zal er dan ook geen gevolg aan geven. Zo werden echtgenoten, die al tien jaar feitelijk gescheiden woonden, wandelen gestuurd door de Vrederechter. Je mag immers je, volgens het Hof van Cassatie ( hoogste en richting gevende Hof in belgie ) niet tot de Vrederechter wenden om een feitelijke scheiding te organiseren of te bestendigen.

2. Je vraagt maatregelen, maar vooraleer je moet verschijnen voor de Vrederechter, komt het tot een verzoening. Je blijft je vraag handhaven ‘ voor de veiligheid ‘ ; de Vrederechter zal je afwijzen omdat je vraag niet dringend is.

Wat is voorlopig?
Sommige Vrederechters geven altijd maatregelen voor een beperkte, andere dan weer niet.
Dat hangt af van hun opvattingen over huwelijk en echtscheiding.
Er is één geval waarin ze altijd de maatregelen in de tijd zullen beperken ; wanneer ze onderhoudsgeld toekennen aan één echtgenoot, zonder dat bewezen is dat deze schuld draagt aan de feitelijke scheiding. Deze personen krijgen meestal een uitspraak die 6 maand geldig is.